AmphibiaWeb - Microhyla fanjingshanensis
AMPHIBIAWEB
Microhyla fanjingshanensis
Fanjing Mountain Pygmy Frog, Fan jing shan ji wa (Chinese)
family: Microhylidae
subfamily: Microhylinae
genus: Microhyla
 
Species Description: Li S, Zhang M, Xu N, Lv J, Jiang J-p, Liu J, Wei G, Wang B 2019 A new species of the genus Microhyla (Amphibia: Anura: Microhylidae) from Guizhou Province, China. Zootaxa 4624: 551–575
Conservation Status (definitions)
IUCN (Red List) Status
CITES No CITES Listing
National Status None
Regional Status None

   

 

View distribution map in BerkeleyMapper.

      Microhyla fanjingshanensis