AmphibiaWeb - Boulenophrys yingdeensis
AMPHIBIAWEB

 

(Translations may not be accurate.)

Boulenophrys yingdeensis Qi, Mo, Lyu, Wang & Wang, 2021
Yingde Horned Toad, Chinese: ying de jiao chan (英德角蟾)
family: Megophryidae
subfamily: Megophryinae
genus: Boulenophrys
Species Description: Qi, Shuo, Zhi-Tong Lyu, Jian Wang, Yun-Ming Mo, Zhao-Chi Zeng, Yang-Jin Zeng, Ke-Yuan Dai, Yuan-qiu L, L. L. Grismer & Ying-Yong Wang. 2021. Three new species of the genus Boulenophrys (Anura, Megophryidae) from southern China. Zootaxa 5072(5): 401-438.

AmphibiaChina logo AmphibiaChina 中国两栖类.

Conservation Status (definitions)
IUCN Red List Status Account
CITES
National Status None
Regional Status None

   

 
Berkeley mapper logo

View distribution map in BerkeleyMapper.

Country distribution from AmphibiaWeb's database: China

map of life logo      Boulenophrys yingdeensis