AmphibiaWeb - Zhangixalus zhoukaiyae
AMPHIBIAWEB
Zhangixalus zhoukaiyae
Anhui tree frog
family: Rhacophoridae
subfamily: Rhacophorinae
 
Species Description: Pan T, Zhang Yannan, Zhang B IN Pan T, Zhang Yannan, Wang H, Wu J, Kang X, Qian L, Li K, Zhang Yu, Chen J, Rao D, Jiang J, Zhang B 2017 A new species of the genus Rhacophorus (Anura: Rhacophoridae) from Dabie Mountains in East China. Asian Herpetological Research. 8: 1-13.
Conservation Status (definitions)
IUCN (Red List) Status Data Deficient (DD)
CITES No CITES Listing
National Status None
Regional Status None

   

 

View distribution map in BerkeleyMapper.

      Zhangixalus zhoukaiyae